Uwaga!!!

Rekrutacja do projektu wydłużona została do momentu osiągniecia pełnej liczby uczestników projektu.

 

 

Nabór Uczestników Projektu realizowany jest w trybie ciągłym 

 

Osoby spełniające kryteria formalne wskazane w zakładce „O projekcie” zainteresowane przystąpieniem do Projektu są zobowiązane do dostarczenia do Biura Projektu (osobiście, pocztą tradycyjną lub po spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych) oryginału wypełnionych dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy wraz z danymi osobowymi;
 • Oświadczenie o spełnieniu kryterium formalnych;
 • Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

 Kryteria premiujące:

 • Kobieta + 5 pkt;
 • Osoby sprawujące opiekę nad osobami zależnymi + 2 pkt;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach + 2 pkt.;
 • Osoby z niepełnosprawnościami + 2 pkt;

Na podstawie kryteriów formalnych oraz kryteriów dodatkowych utworzona zostanie lista rankingowa osób przyjętych do projektu – 90, w tym 50 kobiet i 40 mężczyzn, oraz lista rezerwowa 9 osób.  Po zatwierdzeniu listy rankingowej  oraz rezerwowej Uczestnicy/Uczestniczki Projektu poinformowani zostaną o wyniku rekrutacji telefonicznie/e-mail.

 

Limity miejsc:

Z uwagi na zachowanie zasady równości szans oraz wskaźniki ilościowe, które zostały określone dla Projektu, ustalone zostały limity miejsc dla poszczególnych grup osób:

 • 77 (43K, 34 M) osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu;
 • 13 (8K, 5M) osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP (łącznie z długotrwale bezrobotnymi);
 • 5 (3K, 2M) osoby długotrwale bezrobotne;
 • 14 (8K; 6M) osoby poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami.

 Dokumenty rekrutacujne znajdują się w zakładce Do pobrania