Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

zaprasza do projektu

 

„Młodzi i aktywni na podkarpackim rynku pracy!”

 

 

Projekt jest realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. w ramach I Osi Priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wartość projektu: 1 152 452,34 PLN;

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 1 084 952,34 PLN

Okres realizacji projektu: 26.02.2018 – 27.07.2019r.

 

Głównym celem projektu jest:

Podniesienie aktywności zawodowej prowadzącej do zwiększenia szansy zatrudnienia wśród 90 osób młodych (50K; 40M), biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osoby niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego z Poddziałaniu 1.3.1, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, poprzez kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną do 27.07.2019r.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Młodzi i aktywni na podkarpackim rynku pracy” jest skierowany do osób fizycznych zamieszkujących województwo podkarpackie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym osób z niepełnosprawnościami spełniających łącznie poniższe warunki:

 • Wiek 15 – 29 lat;
 • Osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym osoby długotrwale bezrobotne;
 • Nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2017-2020);

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby zaliczajcie się do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER .

Projekt skierowany jest łącznie do 90 osób młodych, w tym min. 85% osób stanowić będą osoby bierne zawodowo.

55% grupy docelowej stanowić będą kobiety.

 

Co oferujemy?

Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie 4 elementów pomocy,
w tym:

 • Doradztwo zawodowe – indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym zakończone opracowaniem Indywidualnego Planu Działania związanego z dalszym rozwojem zawodowym Uczestników Projektu oraz Doradztwo Grupowe.
 • Szkolenia zawodowe – dobrane indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu przez Doradcę Zawodowego w oparciu o wypracowane diagnozy i zgodnie z Indywidualnym Planem Działania. Szkolenia pozwolą na uzyskanie kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse Uczestników Projektu na rynku pracy.
 • Staże zawodowe – staże realizowane po zakończeniu szkolenia zawodowego przez okres 3 miesięcy. Realizacja stażu zawodowego umożliwi Uczestnikowi Projektu kontakt
  z Pracodawcą oraz wykorzystanie zdobytych kompetencji/kwalifikacji w praktyce.
 • Pośrednictwo pracy i animacja zatrudnienia – zapewnienie indywidualnego Pośrednictwa pracy oraz Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

 

Wsparcie towarzyszące dla Uczestników Projektu obejmuje również:

 • Zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną;
 • Wyżywienie podczas grupowego doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy;
 • Materiały szkoleniowe dla Uczestników Projektu;
 • Ubezpieczenie NNW podczas szkolenia zawodowego oraz stażu;
 • Stypendium stażowe oraz szkoleniowe;
 • Pokrycie kosztów egzaminów i certyfikatów potwierdzających uzyskane kwalifikacje;
 • Pokrycie kosztów badań lekarskich oraz opłacenie składek ZUS.

 

Wsparcie realizowane będzie zgodnie z zasadami: dostępności, równości szans i niedyskryminacji bez względu na płeć, wiek i niepełnosprawność.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Planowane efekty projektu:

 1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 27 (15K;12M);
 2. Osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej min. 17% w przypadku uczestników
  z niepełnosprawnościami, min. 35% w przypadku uczestników długotrwale bezrobotnych oraz 48% w przypadku uczestników o niskich kwalifikacjach.

 

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w trybie ciągłym w okresie 02-05.2018r. Więcej szczegółów w zakładce REKRUTACJA.

 Wszelkie informacje o projekcie udzielane są w Biurze Projektu w godz. 8.00-16.00 przy ul. Instalatorów 3/23, 35-210 Rzeszów oraz pod nr. tel. 503 846 665

Informacje o projekcie udzielane są przez Koordynatora Projektu oraz Asystenta Projektu.